przejdź do zawartości

Kto może być skierowany do Środowiskowego Domu Samopomocy?

Do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są osoby, które ze względu na swoją chorobę, wiek lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Decyzje kierujące do środowiskowego domu samopomocy wydawane są przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla mieszkańców miasta Konina lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla mieszkańców gmin powiatu).

Decyzje ustalające odpłatność za pobyt w ŚDS również wydawane są przez MOPR – dla mieszkańców Konina i przez PCPR dla mieszkańców gmin powiatu. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód ma osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 / dla osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi 542,00 zł /i  pkt 2 / dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 456,00 zł/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 9 Dz.U. z 2013 r., poz. 182).

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO