przejdź do zawartości

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

Dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt 7d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020, poz. 426) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu , które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U.2015.926 j.t.)

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
  2. Załączniki wymagane do wniosku:
    • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
    • Kopie aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą jeśli takie osoby są (oryginał do wglądu).
    • Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty uzasadniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
    • Opinia lekarza, psychologa lub pedagoga szkolnego lub z poradni pedagogiczno-psychologicznej (w koniecznych przypadkach).
Wysokość dofinansowania

Do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Termin i sposób realizacji

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w PCPR pokój 468

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą, a osobą niepełnosprawną.

 

Załączniki

1. Wniosek - pobierz wniosek

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO