przejdź do zawartości

ŚDS im. Piotra janaszka

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka – działą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a  Fundacją Mielnica. Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, o zasięgu ponadgminnym, dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną i funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Podstawowym i nadrzędnym celem placówki jest umożliwienie podopiecznym pełnienia różnorodnych ról społecznych i zapewnienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Obok celu głównego równie ważne cele, jakie realizuje ŚDS to:

 • wszechstronny rozwój osobowości,
 • maksymalne usprawnienie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych,
 • korygowanie nieprawidłowości rozwojowych,
 • kompensowanie braków w rozwoju psychicznym i fizycznym,
 • pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • zwiększanie udziału niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 • zwiększenie samodzielności,
 • podniesienie wiary we własne możliwości,
 • normalizacja stosunków społecznych,
 • wstępne przygotowanie do pełnienia ról zawodowych,
 • funkcjonowanie Klubu Środowiskowego przy Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji Mielnica.

Realizacja zaplanowanych celów odbywa się w ramach codziennych zajęć, w oparciu o przygotowane przez zespół wspierająco - aktywizujący indywidualne programy, które są dostosowane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników.

Cele Domu są realizowane poprzez:

 • sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących i rehabilitacyjnych w ramach pięciu pracowni ( gospodarstwa domowego, artystycznej, krawiecko-ogrodniczej, technicznej i rewalidacyjnej ), obejmujących treningi umiejętności ( funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego),
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z zakresu elementów socjoterapii i psychoterapii, logopedii, muzykoterapii, fizjoterapii i zajęć informatycznych,
 • poradnictwo pedagogiczne, socjalne  i psychologiczne,
 • stosowanie indywidualnych zajęć rozwoju aktywności,
 • prowadzenie kółka teatralnego,
 • uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
 • udział w wycieczkach i innych formach zajęć turystyczno-krajoznawczych,
 • uczestniczenie w imprezach okolicznościowych po uprzednim ich przygotowaniu z udziałem uczestników,
 • poradnictwo i współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych.
 • zapewnienie drugiego śniadania dla uczestników,
 • prowadzenie Klubu Środowiskowego przy Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji Mielnica.

Adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka
Kierownik ŚDS: Joanna Wołyńska
ul. Zagórowska 3a
62-500 Konin
Tel. 63 211-21-70

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO